ANBI Info

Informatie  i.v.m. ANBI Status 2016

Bestuur Edwin & Frank Schut Stichting:

Voorzitter: Dhr.  A.A.Schut, Margrietstraat 48, 6671ZS Zetten.
Email: info@schutstichting.com

Penningmeester: Dhr. J.J.van den Bragt, Reurikwei 28, 6843XW Arnhem.
Email: j.vandenbragt@upcmail.nl

Lid: Dhr. K.Tietema, De Slegge 12, 8255 HH Swifterbant.
Email: ktietema@tietema.nl

Fiscaal nummer:  8046.45.723

Handelsregister:  41053110 Edwin en Frank Schut Stichting.

ANBI register 8046.45.723 m.i.v. 1 januari 2008.

Beloningsbeleid:
De Stichting heeft geen betaalde krachten in dienst, betaalt geen presentiegelden of vacatiegelden aan de bestuursleden.

Doelstelling van de Stichting:
Zie hiervoor pagina Doelstelling.

Beleidsplan van de Stichting:
De werkzaamheden van de Stichting:
Het bestuur tracht door publicaties en adverteren in de media personen met een beperking en hun familie te benaderen en te informeren over de mogelijkheden om op een prettige manier op vakantie te gaan.
Tevens worden personen met een beperking de mogelijkheid geboden om op gunstige financiële voorwaarden aangepaste accommodaties te boeken.

Fondsenwerving:
Het bestuur wijst via haar website en een nieuwsbrief belangstellenden op de mogelijkheid om op fiscaal gunstige wijze de stichting te doneren.

Beheer van het vermogen van de Stichting:
In eerste instantie wordt het vermogen gebruikt om de toegankelijkheid en gebruik van aangepaste accommodaties in eigen beheer te verbeteren. Ook worden op aanvraag  minder draagkrachtige personen met een beperking in de gelegenheid gesteld op gunstige voorwaarden op vakantie te gaan.
Organisaties op non profit basis waar de stichting een samenwerkingsverband mee heeft zo mogelijk financieel te ondersteunen.

JAARVERSLAG 2016:

In 2016 zijn 2 vergaderingen bijgewoond van de Stg TCCdA en is 1 keer in mei een jaarvergadering van de eigen Stichting gehouden in Apeldoorn, waarbij o.a. de jaarstukken zijn gepresenteerd. Diverse besprekingen zijn gevoerd met de penningmeester inzake de mogelijke vervanging van de chalets in o.a. de Vendee Frankrijk. Er is een nieuwsbrief in december 2016 verstuurd naar onze donateurs.

In 2016 zijn in het voor- en najaar de chalets in Frankrijk bezocht inzake opstart in het voorjaar en afsluiting in september. Met de eigenaren van de campings en onze beheerder in de Vendee zijn diverse zaken doorgesproken t.a.v. de bezetting in 2016 alsmede de staat van de inventaris van de chalets. Met de eigenaar van de camping in de Vendee is de mogelijkheid besproken om de bestaande chalets van de Stichting te vervangen. Na dit positief gesprek zijn de gesprekken geopend met de chaletbouwer en offertes met prijzen aangevraagd. Ook met onze beheerder e.e.a. doorgenomen. Vervolgens de belastingdienst de financieele gevolgen doorgenomen en de chaletbouwer, na overleg met de camping eigenaar, opdracht gegeven tot het bouwen van 2 nieuwe chalets, volgens eigen ontwerp, welke eind november zouden worden geplaatst. De beheerder opdracht gegeven afspraken te maken tot afbraak van de oude chalets. Eind november zijn inderdaad de nieuwe chalets onder eigen toezicht geplaatst. De inventarissen waren tijdelijk opgeslagen op de camping. Voorjaar 2017 zal de afbouw en inrichting weer verhuur klaar worden gemaakt voor de opvang van onze gasten in 2017.

Wij hebben in 2016  2 nieuwe Douche/toilet stoelen alsmede 2 nieuwe ziekenhuis bedden aangeschaft. In de Dordogne moest wegens bliksem inslag een nieuw beeldscherm alsmede een cpl. nieuwe schotel worden aangeschaft.

Er zijn diverse advertenties, o.a. VSN en Picture vakanties en blad Aangepaste Vakanties geplaatst om onze Stichting onder de aandacht te brengen bij onze doelgroep. Ook hebben wij op Facebook onze doelgroepen benaderd om onze chalets onder de aandacht te brengen. De samenwerking met Reisburo “Buitengewoon Reizen” is ook dit jaar weer perfect geweest, wederom zijn er meerdere boekingen via dit Buro bij ons binnen gekomen.

We zijn onze beheerders in de Vendee bijzonder dankbaar voor hun opvang en begeleiding van onze vakantie gasten. Uit reacties van onze gasten blijkt, dat het zeer gewaardeerd word bij de begeleiding en eventuele hulp bij reparaties van rolstoelen.

Onze bezetting was wederom goed en de vooruitzichten voor 2017 zijn zeer belovend.

We hebben het jaar 2016  mogen afsluiten met een exploitatie overschot van € 782,00

Zetten, 1 mei 2017

 

 

 

De exploitatie over 2016:
Opbrengsten voornamelijk uit:
Vergoedingen gebruik Chalets en Donaties € 20.389  
 Kosten:
Afschrijvingen Chalets €    125
Aanpassing Chalets             €1.686
Kosten standplaatsen Chalets € 9.652
Overige alg. kosten m.b.t. expl. Aangepaste Chalets € 2.767
Bureaukosten en  Overige alg.kosten o.a. beurzen en Advertentiekosten/Reiskosten   € 5.377
Totale kosten € 19.607  
Voordelig Saldo €   782